Algemene voorwaarden

logo

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

1. Deze Algemene Betalings- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door “Autorijschool Geijtenbeek”, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2. Indien de rijschool afspraken met een leerling (hierna te noemen opdrachtgever) maakt in afwijking van een punt uit deze Algemene Betalings- en Leveringsvoorwaarden, dan blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.

3a. Elke rijlesovereenkomst die een opdrachtgever met autorijschool Geijtenbeek afsluit, zowel mondeling, telefonisch of schriftelijk of via digitale kanalen, is bindend.

3b. Opdrachtgever stemt voor de eerste rijles in met deze algemene voorwaarden en levert een ondertekend inschrijfformulier in.

3c. De opdrachtgever die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, laat zich vertegenwoordigen door een wettelijk vertegenwoordiger. De wettelijk vertegenwoordiger tekent mee op de rijlesovereenkomst.

4a. Als de opdrachtgever een rijles wil annuleren, dan moet dat uiterlijk 24 uur voor de start van de geplande rijles. Bij niet tijdige annulering brengt autorijschool Geijtenbeek de kosten van de rijles in rekening.

4b. Bij niet verschijnen op een afgesproken rijles brengt Autorijschool Geijtenbeek de kosten van de les in rekening c.q in mindering gebracht van het rijlespakket.

4c. Punt 4a en 4b zijn niet van toepassing in geval van spoedopname in het ziekenhuis of begrafenis of crematie van een naast familielid ten tijde van de afgesproken les of examen.

4d. Terugbetaling van een eenmaal gereserveerd examen bij het CBR is niet mogelijk.

4e. Indien wegens vakantie van de opdrachtgever het reeds gereserveerde examen niet door kan gaan en opdrachtgever heeft deze vakantie niet aan de aanvrager van het CBR doorgegeven, volgt volledige doorbelasting van de gemaakte kosten aan opdrachtgever.

5. Pas wanneer opdrachtgever in het bezit is van een geldig theoriecertificaat voor de categorie waarvoor hij praktijkexamen wil doen zal het praktijkexamen aangevraagd kunnen worden.

6a. De facturen van Autorijschool Geijtenbeek dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Is een factuur niet binnen deze termijn voldaan dan heeft Autorijschool Geijtenbeek het recht om volgende lessen op te schorten tot het moment dat er geen betalingsachterstand meer is.   

6b. Betalingen van geleverde rijlessen en de kosten van het praktijkexamen dient de opdrachtgever voor aanvangsdatum van het praktijkexamen te hebben voldaan door betaling op de rekening van Autorijschool Geijtenbeek. Als opdrachtgever in gebreke is dan behoudt Autorijschool Geijtenbeek zich het recht voor om het reeds gereserveerde praktijkexamen geen doorgang te laten vinden.

7. Als de opdrachtgever in gebreke blijft zijn betaling overeenkomstig artikel 4 en 6 te verrichten, dan berekent Autorijschool Geijtenbeek een rente van 1,25% per maand vanaf de vervaldatum van de factuur.

8. Als “Autorijschool Geijtenbeek” door wanprestatie van de opdrachtgever genoodzaakt is om de incasso van haar vordering uit handen te geven, dan is de opdrachtgever naast de betaling van de hoofdsom of het restant daarvan, de verschuldigde rente, incassokosten en eventuele proceskosten aan “Autorijschool Geijtenbeek” verschuldigd.

9. “Autorijschool Geijtenbeek” is niet verantwoordelijk voor annuleringen van examens door het CBR, ook niet als zij op verzoek van de opdrachtgever het examen bij het CBR heeft geboekt.

10a. Autorijschool Geijtenbeek boekt overleg met de opdrachtgever het praktijkexamen bij het CBR. Autorijschool Geijtenbeek berekent de CBR-praktijkexamenkosten door aan de opdrachtgever.
10b. Naast de praktijkexamenkosten van het CBR brengt Autorijschool Geijtenbeek kosten in rekening voor het gebruik van de lesauto en het rijden naar de examenlokatie en retour.
10c. Op aanvraag van de opdrachtgever kan Autorijschool geijtenbeek direct voorafgaand aan het examen een rijles inplannen die eindigt bij de CBR-examenlokatie.

11. Als door slechte weersomstandigheden de rijlessen geen doorgang kan vinden, dan brengt Autorijschool Geijtenbeek geen kosten aan de opdrachtgever in rekening.

12. Autorijschool Geijtenbeek is bij het CBR ingeschreven onder nummer 4697G0 en is derhalve een door het CBR erkend professionele Autorijschool.

13. Autorijschool Geijtenbeek behoudt zich het recht voor om in overleg met de opdrachtgever afwijkende afspraken te maken. Zij bevestigd deze afspraken altijd schriftelijk aan de opdrachtgever.

14. Indien Autorijschool Geijtenbeek rijles geeft, onwetend van een onbevoegdheid tot rijden van de opdrachtgever, dan wel als mocht blijken dat de door de opdrachtgever bij het opgeven van persoonlijke gegevens, onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, dan vrijwaart opdrachtgever “Autorijschool Geijtenbeek” volledig. Eventuele opgelegde boetes alsmede alle andere financiële consequenties komen volledig voor rekening van opdrachtgever.

15. “Autorijschool Geijtenbeek” draagt zorg dat uitsluitend onderricht wordt gegeven door bevoegde instructeurs(-trices) die voldoen aan de bepalingen als gesteld in de WRM (Wet Onderricht Motorvoertuigen).

16. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdens de lessen bij zich hebben van een identiteitsbewijs.

17. Autorijschool Geijtenbeek is niet aansprakelijk voor (im)materiële schade van de opdrachtgever, ontstaan tijdens de dienstverlening door Autorijschool Geijtenbeek.

18. Opdrachtgever dient niet onder invloed te zijn van alcohol of andere stoffen tijdens de rijlessen van Autorijschool Geijtenbeek. De gevolgen van het niet nakomen van deze verplichting zijn geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

19. Zonder expliciet tegenbericht stemt opdrachtgever/leerling in met het plaatsen van naam en foto op de social media van Autorijschool Geijtenbeek op het moment dat het rijbewijs is behaald.

22. Autorijschool Geijtenbeek registreert noodzakelijke privégegevens van de opdrachtgever en eventueel wettelijk vertegenwoordiger. De privacyverklaring zoals gepubliceerd op de website www.autorijschoolgeijtenbeek.nl is van toepassing